24/7 Emergency Service
ENG

Quản lý bán hàng

Quản lý quan hệ khách hàng

 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Truy vấn và xếp hạng khách hàng theo các tiêu chí phân loại khác nhau (số lượng/giá trị giao dịch gần nhất, số lượng/giá trị giao dịch tích lũy, lịch sử thanh toán công nợ).
 • Truy vấn và hiển thị thông tin giao dịch khách hàng (giao dịch gần nhất, giao dịch trong thời gian truy vấn, định kỳ giao dịch, số lượng/giá trị giao dịch trung bình trong thời gian truy vấn, theo loại giao dịch, theo giá trị/số lượng giao dịch, theo thời điểm giao dịch, theo thời điểm giao hàng, theo phương thức thanh toán, theo dư nợ (kèm theo hoặc không kèm theo phân loại tuổi nợ), lịch sử thanh toán công nợ).
 • Thiết lập và truy vấn bảng giá, chiết khấu, phương thức bán hàng, phương thức thanh toán, đồng tiền giao dịch, thuế, hạn mức tín dụng cho từng khách hàng/nhóm khách hàng.
 • Truy vấn và cập nhật hạn mức tín dụng cho khách hàng. Khóa hồ sơ khách hàng khi vi phạm chính sách tín dụng của doanh nghiệp.

Quản lý nhân viên bán hàng

 • Quản lý thong tin nhân viên bán hàng
 • Quản lý hoạt động của nhân viên bán hàng
 • Kế hoạch dự kiến doanh thu bán hàng của nhân viên kinh doanh
 • Phân tích tình hình hoạt động của nhân viên bán hàng
 • Đánh giá KPI nhân viên bán hàng

Thiết lập bảng giá

Thiết lập bảng giá theo từng mặt hàng/khách hàng trong từng kỳ bán hàng. Bảng giá có thể được nhập thủ công vào hệ thống hoặc nhập tự động từ các trình ứng dụng khác (Microsoft Word, Microsoft Excel).

Thiết lập chiết khấu

Thiết lập chiết khấu theo từng mặt hàng/khách hàng trong từng kỳ bán hàng. Chương trình chiết khấu có thể được nhập thủ công vào hệ thống hoặc nhập tự động từ các trình ứng dụng khác (Microsoft Word, Microsoft Excel)

Quản lý kho, đơn đặt hàng, công nợ

 • Quản lý quy trình tạo đơn đặt hàng khách hàng
 • Kiểm soát công nợ, hạn mức tín dụng khách hàng ngay tại thời điểm tạo đơn đặt hàng của nhân viên kinh doanh
 • Kiểm soát được tồn kho khả dụng của các mặt hàng , năng lực sản xuất của nhà máy để nhân viên kinh doanh có thể xác nhận đơn hàng với khách hàng
 • Thiết lập quy trình phê duyệt đơn đặt hàng
 • Cho phép kinh doanh theo dõi được kế hoạch xuất hàng của đơn hàng dựa vào tiến độ sản xuất .

Phân tích bán hàng- công nợ

 • Phân tích/vẽ đồ thị kết quả bán hàng theo từng (nhóm) mặt hàng/(nhóm) nhân viên bán hàng/khu vực bán hàng/(nhóm) khách hàng.
 • Liên kết kết quả bán hàng với các chương trình bán hàng/tiếp thị & khuyến mãi của doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh để đánh giá hiệu quả và tác động của các chương trình này.
 • Phân tích/vẽ đồ thị thời gian thu nợ trung bình theo (nhóm) mặt hàng/(nhóm) nhân viên bán hàng/khu vực bán hàng/(nhóm) khách hàng.
 • Lập kế hoạch bán hàng bằng cách nhập thủ công dữ liệu kế hoạch bán hàng.
 • Lập kế hoạch bán hàng bằng cách tự động cập nhật dữ liệu bán hàng quá khứ. 

 

MỘT SỐ MÀN HÌNH GIAO DIỆN PHÂN HỆ QUẢN LÝ BÁN HÀNG

 

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Figure 1: Quản lý bảng giá

 

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Figure 2: Quản lý chương trình Khuyến Mãi / Chiết Khấu

 

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Figure 3: Quản lý đơn đặt hàng


QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Figure 4: Truy vấn doanh số bán theo nhiều chiều và lưu trữ từng template. Cho phép điều chỉnh trường thông tin để xem (BI Report)

 

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Figure 5: Báo cáo phân tích tình hình bán hàng